Bestelakoak - Otros

Debate y moción en el Pleno municipal sobre Alokabide este lunes

Este lunes se ha convocaado una concentración a las 11:30 para exigir que se cumpla el acuerdo parlamentario de rebaja de la renta y se eviten desahucios y gente sin agua o calefacción, así como se permita la participación de lso vecinos en su casa.

La moción sobre ALOKABIDE que se plantea dice así:
Es conocido el drama que representan para muchas familias los procedimientos de desahucio debidos a incapacidad de pago sobrevenida, como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales. Una realidad que afecta también a inquilinos de viviendas públicas gestionadas por Alokabide, como consecuencia de normativas incoherentes entre los diferentes programas de acceso a viviendas de alquiler, y debido a la ausencia de unos alquileres realmente sociales adaptados a una realidad en la que crece la pobreza y el riesgo de exclusión social.
Una serie de medidas para prevenir y enfrentar esta situación han sido debatidas
y aprobadas por el Parlamento Vasco el pasado mes de abril, y su puesta en marcha
depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno Vasco. Cabe destacar entre estas
medidas el que la renta de alquiler más las tasas más los gastos fijos de comunidad no
representen mas del 30% de los ingresos reales, que no se excluya a los inquilinos de
viviendas públicas de Alokabide de la Prestación Complementaria de Vivienda que
gestiona Lanbide, y que se permita a los inquilinos participar directamente en la gestión
de los gastos de comunidad asumiendo su control y facilitando también respuestas a la
creciente pobreza energética que obliga a muchas familias a prescindir de calefacción y
otras necesidades básicas por insuficiencia de recursos.
Dado que una parte sustancial de las viviendas públicas de alquiler gestionadas
por Alokabide se encuentra en Vitoria-Gasteiz, y dado que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz esta asumiendo las ayudas sociales a inquilinos de Alokabide con carencia de
recursos, lo que implica un conocimiento directo de la precaria situación por la que
atraviesan cientos de familias, consideramos importante y urgente que las medidas
aprobadas por el Parlamento Vasco se ejecuten con la máxima celeridad.
MOCION1- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en relación al Parque Público de
Viviendas gestionado por Alokabide, insta al GOBIERNO VASCO a que de forma
urgente adopte las decisiones, y realice las modificaciones legales necesarias, que hagan
efectivo el acuerdo adoptado por el PARLAMENTO VASCO el pasado 7 de Abril, en
concreto:
Que el precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler se adecue
realmente a la bajada sufrida en el precio de mercado.
Que se garantice que las rentas no superen los 30% de los ingresos de la unidad
convivencial, incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad.
Que la renta sea revisada anualmente, al alza o a la baja, en función de los
ingresos de la unidad convivencial obtenidos en el ejercicio anterior a la fecha de
revisión, previendo que cuando se produzca un cambio notable de los ingresos la
adaptación de la renta de alquiler se haga en el plazo mas breve posible, y se
aplique desde el momento del cambio de situación.
Que los inquilinos de Alokabide puedan acceder a la Prestación Complementaria
de Vivienda que concede el Gobierno Vasco.
Que se establezcan mecanismos que permitan a los inquilinos su participación
directa en la gestión de los gastos de comunidad, con el fin de reducir consumos
que puedan ser innecesarios o reducibles.
Etq euskaraz honelaxe dio:

Ezaguna da familia askok pairatzen duten drama, ordaindu ezinaren ondorioz
gertatutako etxegabetzeek eragindakoa eta krisi ekonomikoaren zein guisarte
murrizketen ondorioz. Errealitate horrek Alokabidek kudeatutako etxebizitza
publikoetako maizterrei ere eragiten die, alokairu etxebizitzen programetan sartzeko
araudi desberdinen arteko koherentzia ezaren ondorioz eta txirotasuna eta gizarte
bazterkeria hazten ari diren egoerari egokitutako benetako alokairu sozialik ez
dagoelako.
Eusko Legebiltzarrak pasa den apirilean aipatu egoera aurreikusi eta
konpontzeko hainbat neurri eztabaidatu eta onartu egin zituen, hortaz, horiek abiaraztea
Eusko Jaurlaritzaren borondatearen menpe baino ez dago. Aipatzekoa da neurri horien
artean honakook daude: alokairuaren errenta gehi tasak gehi komunitate gastu finkoak
ez izatea benetako diru-sarreren % 30etik gorakoa; Alokabideren etxebizitza
publikoetako maizterrak ez uztea Lanbidek kudeatzen duen Etxebizitza Prestazio
Osagarritik kanpo; eta maizterrei baimentzea komunitate gastuen kudeaketan zuzenean
parte hartzea, horren kontrola bereganatu dezaten eta gero eta handiagoa bilakatzen ari
den energia txirotasunari erantzutea erraztu diezaiegun, izan ere energia txirotasun hori
dela-eta familia asko behartuta egon dira kalefakzioa eta oinarrizko beste eginkizun
batzuk bertan behera uztera euren baliabideen eskasiagatik.
Kontuan hartuta Alokabidek kudeatutako alokairuko etxebizitza publikoen zati
handi bat Gasteizen dagoela eta Gasteizko Udala baliabide eskasia daukaten
maizterrentzako gizarte laguntzak bere gain hartzen ari dela, eta honek dakarrenez
ehunka familiek bizitzen duten egoera penagarria bertatik bertara ezagutzea,
garrantzitsu bezain premiazko deritzogu Eusko Legebiltzarrak onartutako neurriak
lehenbailehen gauzatzeari.
MOZIOA
1- Gasteizko Udalbatzak, Alokabidek kudeatutako Etxebizitza Publikoen Parkea
dela-eta, EUSKO JAURLARITZARI eskatzen dio ahalik eta azkarren behar diren
erabakiak hartu eta beharrezko lege aldaketak burutu ditzala pasa den apirilaren 7an
EUSKO LEGEBILTZARRAK hartutako akordioa, eta zehazkiago honakook,
gauzatzearren:
Alokairuko etxebizitzen metro karratuaren prezioa benetan egokitu dakiola
merkatu prezioak izandako jaitsierari.
Errentak, tasak eta komunitate gastu finkoak barne, bizikidetza unitatearen dirusarreren
% 30etik gorakoa ez izatea, bermatu dadila.
Urtero errenta, gorantz zein beherantz, berraztertu dadila berrikuspen dataren
aurreko ekitaldiko bizikidetza unitatearen diru-sarreren arabera; halaber,
aurreikusi dadila diru-sarreren aldaketa esanguratsua gertatuz gero alokairuaren
errentaren egokitzapena ahalik eta azkarren egitea eta egoera aldatu den unetik
bertatik aplikatu dadila.
Alokabideko maizterrek Eusko Jaurlaritzak ematen duen Etxebizitza Prestazio
Osagarria baliatzeko aukera izan dezatela.
Maizterrei komunitate gastuen kudeaketan zuzenean parte hartzea ahalbidetuko
dieten mekanismoak ezarri daitezela, beharrezkoak ez diren edo murriztu
daitezkeen kontsumoak gutxitzeagatik.